سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها

لینک اخبار مناقصات ومزایدات پایگاه اطلاع رسانی پارس نمادداده ها در تاریخ 99.10.30

 

سایت مناقصات

 1. آگهی مزایده دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه / آگهی مزایده دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه
 2. لغو مزایده فروش یک قطعه زمین / مزایده،لغو مزایده فروش یک قطعه زمین
 3. مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار - نوبت دوم / مزایده, مزایده واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار - نوبت دوم
 4. مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 73421 فرعی از یک اصلی / مزایده،مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 73421 فرعی از یک اصلی
 5. مزایده، سالن 1000نفری یادگار امام خمین / سالن 1000نفری یادگار امام خمین
 6. مزایده، سالن ورزشی بانوان خمین / سالن ورزشی بانوان خمین
 7. مزایده، سالن ورزشی بانوان خمین / سالن ورزشی بانوان خمین
 8. مزایده، سالن ورزشی بعثت / سالن ورزشی بعثت
 9. مزایده، سالن ورزشی روستای فرنق / سالن ورزشی روستای فرنق
 10. مزایده، زمین چمن فوتبال مجموعه ورزشی شهید مطهری / زمین چمن فوتبال مجموعه ورزشی شهید مطهری
 11. مزایده، سالن ورزشی کوثر / سالن ورزشی کوثر
 12. مزایده، سالن ورزشی تختی ( خانه کشتی و سرای ورزشکاران) / سالن ورزشی تختی ( خانه کشتی و سرای ورزشکاران)
 13. مزایده، سالن ورزشی تنیس روی میز (شهید بهشتی) / سالن ورزشی تنیس روی میز (شهید بهشتی)
 14. مزایده واگذاری خدمات داروخانه سرپایی / مزایده، مزایده واگذاری خدمات داروخانه سرپایی
 15. مزایده، فروش اموال اسقاطی / فروش اموال اسقاطی
 16. مزایده فروش اثاثه اداری مازاد / مزایده , مزایده فروش اثاثه اداری مازاد
 17. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هافی موتور(لوبو) / مزایده،مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری هافی موتور(لوبو)
 18. مزایده فروش پلاک ثبتی 2143/3306 / مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 2143/3306
 19. مزایده، فروش تعداد پانصد/500 اصله تروارس چوبی فرسوده (درجه3) با قیمت پایه کارشناسی بدون احتساب ارزش افزوده ( / فروش تعداد پانصد/500 اصله تروارس چوبی فرسوده (درجه3) با قیمت پایه کارشناسی بدون احتساب ارزش افزوده (
 20. مزایده آهن آلات مستعمل / مزایده ، مزایده آهن آلات مستعمل
 21. مزایده فروش اموال و اثاثیه کارکرده و فرسوده / مزایده فروش اموال و اثاثیه کارکرده و فرسوده
 22. مزایده فروش اقلام .. / مزایده ، مزایده فروش اقلام ..
 23. مزایده فروش اعیان یک باب انباری به متراژ19متر مربع و اعیان یک باب منزل مسکونی به متراژ48متر مربع ( مرحله دوم ) / مزایده،مزایده فروش اعیان یک باب انباری به متراژ19متر مربع و اعیان یک باب منزل مسکونی به متراژ48متر مربع ( مرحله دوم )
 24. مزایده، فروش محصول (لیموشیرین نایلونی و لیمو خارکی نایلونی) باغ آموزش و پرورش شهرستان جهرم / فروش محصول (لیموشیرین نایلونی و لیمو خارکی نایلونی) باغ آموزش و پرورش شهرستان جهرم
 25. مزایده اجاره قطعه زمین به متراژ 30 متر مربع- نوبت دوم / مزایده, مزایده اجاره قطعه زمین به متراژ 30 متر مربع - نوبت دوم
 26. مزایده، فروش محصول (لیموشیرین نایلونی و لیمو خارکی نایلونی) باغ آموزش و پرورش شهرستان جهرم / فروش محصول (لیموشیرین نایلونی و لیمو خارکی نایلونی) باغ آموزش و پرورش شهرستان جهرم
 27. مزایده فروش شیشه بزرگ اتومبیل138عدد و... نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش شیشه بزرگ اتومبیل138عدد و... نوبت دوم
 28. تجدید مزایده واگذاری املاک - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده واگذاری املاک - نوبت دوم
 29. مزایده فروش شش دانگ عرصه واعیان / مزایده فروش شش دانگ عرصه واعیان
 30. مزایده یکبابخانه پلاک 5 فرعی مساحت 153.5 مترمربع / آگهی مزایده،مزایده یکبابخانه پلاک 5 فرعی مساحت 153.5 مترمربع
 31. مزایده تعدادی از خودروهای در اختیار / مزایده تعدادی از خودروهای در اختیار
 32. مزایده واگذاری مغازه / مزایده واگذاری مغازه
 33. مزایده فروش قطعه زمین 50 مترمربع / آگهی مزایده ،مزایده فروش قطعه زمین 50 مترمربع
 34. مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ / آگهی مزایده ،مزایده یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ
 35. تجدید مزایده اجاره املاک - نوبت دوم / تجدیدمزایده،تجدید مزایده اجاره املاک - نوبت دوم
 36. مزایده فروش یک قطعه زمین 2700 مترمربع / آگهی مزایده، مزایده فروش یک قطعه زمین 2700 مترمربع
 37. حراج عمومی بهره برداری از مهدکودک / حراج عمومی , حراج عمومی بهره برداری از مهدکودک
 38. مزایده فروش ملک بشماره پلاک ثبتی 1615/746 / مزایده،مزایده فروش ملک بشماره پلاک ثبتی 1615/746
 39. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید (نوبت دوم ) / مزایده،مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید (نوبت دوم )
 40. مزایده فروش یک باب خانه مسکونی و انباری با زیر بنا100متر مربع / مزایده،مزایده فروش یک باب خانه مسکونی و انباری با زیر بنا100متر مربع
 41. مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 153 فرعی از 2911 اصلی / مزایده،مزایده فروش سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی 153 فرعی از 2911 اصلی
 42. مزایده فروش خطوط تلفن / مزایده،مزایده فروش خطوط تلفن
 43. مزایده فروش 3/2سهم از 19 سهم از کل 96 سهم پلاک های ثبتی 3127 اصلی یک باب خانه / مزایده،مزایده فروش 3/2سهم از 19 سهم از کل 96 سهم پلاک های ثبتی 3127 اصلی یک باب خانه
 44. مزایده فروش یک قطعه مسکونی 191.97 مترمربع نوبت دوم / مزایده،مزایده فروش یک قطعه مسکونی 191.97 مترمربع نوبت دوم
 45. مزایده فروش تعدادی قطعه خدماتی نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش تعدادی قطعه خدماتی نوبت دوم
 46. مزایده فروش لوازم بازی ضایعاتی پلی اتیلن - نوبت دوم / مزایده، مزایده فروش لوازم بازی ضایعاتی پلی اتیلن - نوبت دوم
 47. تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور تامین مالی ، احداث ...- نوبت دوم / تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی ، تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار به منظور تامین مالی ، احداث ...- نوبت دوم
 48. مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی مشاعی از پلاک 389فرعی از 51- اصلی / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی مشاعی از پلاک 389فرعی از 51- اصلی
 49. مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 199 فرعی از 4287 اصلی / مزایده،مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی 199 فرعی از 4287 اصلی
 50. مزایده فروش پلاک ثبتی 250 سهم مشاع از 2500 سهم از 61504 سهم / مزایده،مزایده فروش پلاک ثبتی 250 سهم مشاع از 2500 سهم از 61504 سهم
 51. مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383 / مزایده،مزایده فروش خودرو سواری پراید مدل 1383
 52. مزایده فروش یک قطعه زمین (جای ساختمان) قطعه ششم / مزایده،مزایده فروش یک قطعه زمین (جای ساختمان) قطعه ششم
 53. مزایده فروش یک باب منزل مسکونی / مزایده،مزایده فروش یک باب منزل مسکونی
 54. مزایده، آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 99 (مرحله دوم) / آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 99 (مرحله دوم)
 55. مزایده، آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 99 (مرحله دوم) / آگهی مزایده اجاره جایگاههای CNG کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال 99 (مرحله دوم)
 56. مزایده، اجاره مغازه شماره 8 / اجاره مغازه شماره 8
 57. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی
 58. مزایده فروش آهن آلات و ضایعات مستعمل و اسقاطی نوبت دوم / مزایده فروش آهن آلات و ضایعات مستعمل و اسقاطی نوبت دوم
 59. مزایده فروش خودرو پراید / مزایده،مزایده فروش خودرو پراید
 60. مزایده اقلام ضایعاتی / مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی
 61. مزایده فروش زمین 92.5 هکتار در حومه بابلسر / مزایده مزایده فروش زمین 92.5 هکتار در حومه بابلسر
 62. مزایده فروش 1- 6دانگ پلاک ثبتی 6682فرعی 7 اصلی باقی مانده 5247/7 اصلی / مزایده،مزایده فروش 1- 6دانگ پلاک ثبتی 6682فرعی 7 اصلی باقی مانده 5247/7 اصلی
 63. مزایده فروش ساختمان سه طبقه مسکونی تک واحدی / مزایده،مزایده فروش ساختمان سه طبقه مسکونی تک واحدی
 64. مزایده فروش ملک / مزایده،مزایده فروش ملک
 65. مزایده فروش یک عدد بخاری برقی کار کرده و... / مزایده،مزایده فروش یک عدد بخاری برقی کار کرده و...
 66. مزایده فروش سواری تیبا 2 مدل 96 / مزایده،مزایده فروش سواری تیبا 2 مدل 96
 67. مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به پلاک ثبتی باقی مانده 2722 فرعی از 5 اصلی / مزایده،مزایده فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به پلاک ثبتی باقی مانده 2722 فرعی از 5 اصلی
 68. مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمینی / مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمینی
 69. مزایده واگذاری استیجاری املاک / مزایده, مزایده واگذاری استیجاری املاک
 70. مزایده فروش قطعات زمین مسکونی نوبت اول / آگهی مزایده،مزایده فروش قطعات زمین مسکونی نوبت اول
 71. مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم / مزایده ،مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری گندم - نوبت دوم