سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش نهم)

 

 1. مزایده واگذاری ششدانگ زمین ملکی / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین ملکی
 2. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران طبقه دوم
 4. مزایده ششدانگ ملکیت و حق سرقفلی 2 باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ ملکیت و حق سرقفلی 2 باب مغازه
 5. مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت ده ساله نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت ده ساله نوبت دوم
 6. مزایده فروش املاک در استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک در استان مازندران
 7. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول / مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول
 8. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1387
 9. مزایده اجاره تراکتور فرگوسن-95.04.15 / آگهی مزایده , مزایده اجاره تراکتور فرگوسن-95.04.15
 10. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد
 12. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان نوبت دوم
 13. مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک مسکونی نیمه تمام / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک مسکونی نیمه تمام
 14. مزایده یکباب ملک مسکونی با پیشرفت فیزیکی / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی با پیشرفت فیزیکی
 15. مزایده ششدانگ ملک توقیفی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی مرحله اول
 16. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 17. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14 / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14
 18. مزایده پلاک ثبتی 5233/345 بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5233/345 بخش یک نوبت اول
 19. مناقصه تامین نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم
 20. مزایده 13.025 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 13.025 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول
 21. مزایده فروش خمیرگیر 200 کیلویی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش خمیرگیر 200 کیلویی و ...
 22. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 259/89متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 259/89متر نوبت اول
 23. مزایده دستگاه میکروسکوپ ... / مزایده , مزایده دستگاه میکروسکوپ ...
 24. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 330 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 330 فرعی از 36 اصلی
 25. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری -مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری - مرحله دوم
 26. مناقصه حفرات خالی شهر ایلام / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفرات خالی شهر ایلام
 27. مناقصه اجرای شبکه روشنایی جهت بلوارهای سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی جهت بلوارهای سطح شهر تجدید
 28. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن - نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان نوبت دوم
 30. مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودروئی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودروئی نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه خرید لوازم شبکه اصلی اراضی آبیاری تحت فشار / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوازم شبکه اصلی اراضی آبیاری تحت فشار نوبت اول
 32. مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9300635 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9300635
 33. مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین خودرو های استیجاری - تجدید نوبت دوم
 34. مزایده یک دستگاه موتور برق فایرمن 6500 وات نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور برق فایرمن 6500 وات نوبت دوم
 35. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1715.50متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1715.50متر مرحله اول
 36. مزایده بهره برداری از ایستگاه عرضه میوه و تره بار همشهری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از ایستگاه عرضه میوه و تره بار همشهری
 37. مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی بخش سیزده و دوازده گیلان / مزایده,مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی بخش سیزده و دوازده گیلان
 38. مناقصه logging services, including و ... / آگهی مناقصه , مناقصه logging services, including و ...
 39. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 107.67متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 107.67متر
 40. تمدید مناقصه توسعه روشنایی معابر شهرستان - تمدید / تمدید مناقصه, مناقصه توسعه روشنایی معابر شهرستان - تمدید
 41. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار معمار / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار معمار
 42. تجدید مناقصه کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی بلوار آزادی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی بلوار آزادی
 43. مزایده ملک در طبقه دو ساختمان هشت واحدی / مزایده,مزایده ملک در طبقه دو ساختمان هشت واحدی
 44. مزایده ششدانگ یکباب خانه مقدار 335 سهم از 550 سهم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مقدار 335 سهم از 550 سهم
 45. مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر
 46. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی
 47. مزایده ساختمان مسکونی با مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مساحت دویست متر نوبت اول
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای بالکن مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای بالکن مرحله دوم
 49. مزایده یک قواره زمین کلاسه بایگانی 940387 مرحله اول / مزایده,مزایده یک قواره زمین کلاسه بایگانی 940387 مرحله اول
 50. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 51. مزایده تعداد 447.196 سهم از 1000 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده تعداد 447.196 سهم از 1000 سهم سهام یکباب خانه
 52. مزایده تعداد 4 عدد لایت باکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 عدد لایت باکس نوبت دوم
 53. مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع
 54. مزایده فروش منازل سازمانی در شهرهای شیراز و جهرم / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی در شهرهای شیراز و جهرم
 55. مزایده یک واحد گاوداری و یک عدد منبع 6000لیتری / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری و یک عدد منبع 6000لیتری
 56. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.64متر
 58. مناقصه تکمیل طبقه همکف بخش توسعه بیمارستان و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل طبقه همکف بخش توسعه بیمارستان و ...
 59. مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- تجدید
 60. مزایده نسبت به فروش محصولات میوه باغ پلاک 21 و 21/1 ... / مزایده نسبت به فروش محصولات میوه باغ پلاک 21 و 21/1 ...