سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش ششم اخبار مناقصه و مزایده کشور 95.4.9

 

 1. مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 اموال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی بخش 13 اموال غیرمنقول
 2. مزایده منزل مسکونی با عرصه 378.40متر نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عرصه 378.40متر نوبت اول
 3. مزایده اپارتمان با مساحت 63.50متر با قدرالسهم نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان با مساحت 63.50متر با قدرالسهم نوبت اول
 4. مزایده منزل مسکونی به همراه قطعه زمین صیفی کاری / مزایده,مزایده منزل مسکونی به همراه قطعه زمین صیفی کاری
 5. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و محوطه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه و محوطه
 6. مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبت شده بخش هشت یزد نوبت دوم
 7. مزایده مقدار مشاعی 65 سهم مشاع از 2080 سهم پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده مقدار مشاعی 65 سهم مشاع از 2080 سهم پلاک ثبتی نوبت اول
 8. تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس تجدید / تجدید مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس تجدید
 9. تجدید مزایده فروش یک دستگاه طلاکوب نیمه دیجیتال و یک دستگاه زیراکس و ... تجدید / تجدید آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه طلاکوب نیمه دیجیتال و یک دستگاه زیراکس و ... تجدید
 10. مزایده 894.1 هزارم تمامت یک قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده 894.1 هزارم تمامت یک قطعه زمین تجدید
 11. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش هشت گیلان
 12. مزایده دستگاه لیبل شیرینگ نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه لیبل شیرینگ نوبت دوم
 13. مزایده ششدانگ زمین مساحت 1014متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 1014متر نوبت دوم
 14. مزایده ساختمان مسکونی و یکباب گاراژ نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی و یکباب گاراژ نوبت اول
 15. مزایده سه دانگ غرفه طبقه اول شماره 271 مجتمع ستاره / مزایده,مزایده سه دانگ غرفه طبقه اول شماره 271 مجتمع ستاره
 16. مزایده یک قطعه ملک دارای سند مالکیت ششدانگ نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه ملک دارای سند مالکیت ششدانگ نوبت اول
 17. مزایده دو تخته فرش دستباف / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده دو تخته فرش دستباف
 18. مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کلاله / مزایده,مزایده 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش نه کلاله
 19. مزایده یک قطعه زمین بخش هجده ثبت نکا / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش هجده ثبت نکا
 20. مزایده ششدانگ پلاک بخش 5 تویسرکان / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک بخش 5 تویسرکان
 21. مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT / مناقصه, مناقصه YANCHENG SANYI ANNULAR BLOWOUT
 22. مزایده اپارتمان بخش یک بوشهر نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان بخش یک بوشهر نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ زمین 17540متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 17540متر نوبت اول
 24. مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 920284 م 30 / مزایده,مزایده ملک در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 920284 م 30
 25. مزایده ملک با کاربری مسکونی دویست و هشتاد و دو متر / مزایده,مزایده ملک با کاربری مسکونی دویست و هشتاد و دو متر
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان از یک مجموعه مسکونی چهار طبقه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان از یک مجموعه مسکونی چهار طبقه
 27. مزایده اپارتمان 71.50متر اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان 71.50متر اموال غیرمنقول نوبت اول
 28. مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی مغازه نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان غرب طبقه دوم
 30. مزایده ششدانگ اپارتمان اموال غیرمنقول به شماره مکانیزه 9100488 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان اموال غیرمنقول به شماره مکانیزه 9100488
 31. مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400034 / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به کلاسه 9400034
 32. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان / مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان
 33. مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خدمات پشتیبانی (عمومی و باغبانی و ...) نوبت دوم
 34. مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، معدوم سازی و انتقال لاشه 7000 قلاده سگ ولگرد
 35. مناقصه احداث و توسعه جوی ها و کانالهای بلوار عصمتیه... 95/4/9 / آگهی مناقصه , مناقصه احداث و توسعه جوی ها و کانالهای بلوار عصمتیه... 95/4/9
 36. مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی تعمیر و نگهداری و سرویس کلیه تاسیسات برق و مکانیک...
 37. مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب- مخازن ذخیره ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب- مخازن ذخیره ... نوبت دوم
 38. مزایده دو دستگاه کشنده رول فرمینگ / آگهی مزایده اموال منقول,مزایده دو دستگاه کشنده رول فرمینگ
 39. مزایده ششدانگ زمین به صورت کارگاه نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به صورت کارگاه نوبت دوم
 40. مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ...تجدید / مناقصه, مناقصه واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ، پیش خدمتی و نگهداری از سالنها ... تجدید
 41. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 87.84متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم مساحت 87.84متر
 42. تجدید مناقصه خرید آسفالت بیندر و توپکا ....نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه و مزایده عمومی, تجدید مناقصه خرید آسفالت بیندر و توپکا ....نوبت دوم
 43. آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت ... مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت ... مرحله دوم نوبت دوم
 44. آگهی مناقصه جدولگذاری سطح شهر- مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه جدولگذاری سطح شهر - مرحله دوم نوبت دوم
 45. مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز
 46. فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه کولر هوایی خنک کننده روغن
 47. مناقصه تامین مواد اولیه (پلی اتیلن 2230 بروج امارات) / مناقصه, مناقصه تامین مواد اولیه (پلی اتیلن 2230 بروج امارات)
 48. مناقصه شناسایی پیمانکار جهت خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه شناسایی پیمانکار جهت خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم
 49. مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم ورق فولادی - نوبت دوم
 50. مزایده واگذاری 25 پارکینگ / آگهی مزایده عمومی ,مزایده واگذاری 25 پارکینگ
 51. مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش انواع کالاهای سالم، ضایعاتی و اسقاطی - نوبت دوم
 52. مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی تعمیرات و بازسازی ساختمان های دو طبقه - نوبت دوم
 53. مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ...- نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پشتیبانی سرویس , تعمیر و نگهداری دوساله و تامین قطعات 221 دستگاه خودپرداز ...- نوبت دوم
 54. تجدید مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید
 55. مزایده 8 دستگاه انواع موتورسیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی مزایده عمومی , مزایده 8 دستگاه انواع موتورسیکلت و 33 دستگاه انواع وسائط نقلیه
 56. فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند / آگهی فراخوان ، فراخوان شناسایی شرکتهای واجد صلاحیت به منظور نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات و تهیه فهرست بلند
 57. مناقصه سامانه اطلاع رسانی مرتبط با بازار اوراق بهادار / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه سامانه اطلاع رسانی مرتبط با بازار اوراق بهادار
 58. مناقصه خرید 1200 دست لباس ضد حریق شامل پیراهن شلوار و کلاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1200 دست لباس ضد حریق شامل پیراهن شلوار و کلاه
 59. مناقصه ساخت 5 ردیف باکس و بلوک الکترونیکی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 5 ردیف باکس و بلوک الکترونیکی
 60. مناقصه ساخت 15 ردیف قطعات مکانیکی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت 15 ردیف قطعات مکانیکی