سفارش تبلیغ
صبا ویژن

لیست مناقصات تامین نیروی انسانی 95.4.13

لیست مناقصات تامین نیروی انسانی 95.4.13 بروز رسانی شده در پایگاه ملی مناقصات کشور عبارت است از:

 

 1. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید / تجدید آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته شهرداری تجدید نوبت اول
 2. مناقصه تعمیر و نگهداری و سرویسهای دوره ای از کلیه تاسیسات برق.... / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری و سرویسهای دوره ای از کلیه تاسیسات برق....
 3. مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 4. مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی
 5. مناقصه اجرای کارهای دستمزدی سازمان / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کارهای دستمزدی سازمان
 6. مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 7. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت -نوبت دوم
 8. مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک تبریز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه قرائت کنتور و پخش قبوض آب مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک تبریز
 9. مناقصه انتظامات اماکن در اختیار / آگهی مناقصه , مناقصه انتظامات اماکن در اختیار
 10. مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات تایپ95.4.13
 11. مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ... / آگهی مناقصه, مناقصه نگهداری فضای سبز و خدمان ستاد مرکزی ساصد ...
 12. مناقصه عمومی واگذاری امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی نوبت دوم / مناقصه عمومی ، مناقصه عمومی واگذاری امور اجرائیات و تخلفات ساختمانی نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه و خرید نهال / مناقصه , مناقصه تهیه و خرید نهال نوبت اول
 14. فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و مجتمع.....نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و مجتمع..... نوبت دوم
 15. مناقصه خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز...
 16. تجدی مناقصه انجام امور بارگیری و باربندی ، پلمپ کوبی و ثبت اطلاعات بارنامه... تجدید / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه انجام امور بارگیری و باربندی ، پلمپ کوبی و ثبت اطلاعات بارنامه... تجدید
 17. مناقصه واگذاری عملیات اسکن و آرشیو الکترونیکی 95.4.13 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اسکن و آرشیو الکترونیکی 95.4.13
 18. تجدید مناقصه تأمین و مدیریت نیروی انسانی تجدید - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,مناقصه تأمین نیروی انسانی تجدید - نوبت دوم
 19. آگهی مناقصه انجام امور نظارت ومراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطای اشتغال / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه انجام امور نظارت ومراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطای اشتغال
 20. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ... / مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ...
 21. فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ در شهرک صنعتی شاهرود
 22. مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه کلیه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز
 23. مناقصه پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری / فراخوان مناقصه, پروژه مشارکت جهت امورات مراقبت ، نگهداری ، حفاظت از جنگلکاری
 24. مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال / مناقصه , مناقصه انجام امور نظارت و مراقبت پس از پرداخت تسهیلات اعطایی اشتغال نوبت اول
 25. مناقصه نیروهای خدماتی / آگهی مناقصه, مناقصه نیروهای خدماتی
 26. مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری حفاظت پیرامونی و نگهبانی فروشگاه های تحت پوشش نوبت دوم
 27. فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خدمات جمع آوری حمل زباله ، توسعه و نگهداری فضای سبز / فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری خدمات جمع آوری حمل زباله ، توسعه و نگهداری فضای سبز
 28. مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید خدمات امنیتی ، حفاظتی- نوبت دوم
 29. مناقصه نسبت به واگذاری توسعه و نگهدای فضای سبز / مناقصه نسبت به واگذاری توسعه و نگهدای فضای سبز
 30. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز پارک جنگلی باباکوهی نوبت دوم
 31. مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی
 32. مناقصه خدمات عمومی (تامین نیروی انسانی) / مناقصه, مناقصه خدمات عمومی (تامین نیروی انسانی)
 33. تجدید مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات و ادارات مرکزی / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن تاسیسات و ادارات مرکزی
 34. مناقصه امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستان امام خمینی و... / مناقصه عمومی , مناقصه امور تعمیرات و نگهداری تاسیسات بیمارستان امام خمینی و...
 35. مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور مربوط به فضای سبز و خدمات شهری - نوبت دوم
 36. مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز / مناقصه ,مناقصه واگزاری فعالیت های خدمات - تاسیسات - پیک - فضای سبز
 37. مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد رانندگان / مناقصه, مناقصه مدیریت و نظارت بر عملکرد رانندگان