سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش نهم)

 

 1. مزایده واگذاری ششدانگ زمین ملکی / مزایده,مزایده واگذاری ششدانگ زمین ملکی
 2. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب
 3. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران طبقه دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 11 تهران طبقه دوم
 4. مزایده ششدانگ ملکیت و حق سرقفلی 2 باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ ملکیت و حق سرقفلی 2 باب مغازه
 5. مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت ده ساله نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی یک طبقه با قدمت ده ساله نوبت دوم
 6. مزایده فروش املاک در استان مازندران / مزایده,مزایده فروش املاک در استان مازندران
 7. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول / مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری مرحله دوم نوبت اول
 8. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری تندر 90 مدل 1387
 9. مزایده اجاره تراکتور فرگوسن-95.04.15 / آگهی مزایده , مزایده اجاره تراکتور فرگوسن-95.04.15
 10. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم / مناقصه , مناقصه امورات قابل واگذاری شامل فضای سبز به صورت حجمی و....نوبت دوم
 11. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی بخش ده مشهد
 12. مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو دستگاه آپارتمان نوبت دوم
 13. مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک مسکونی نیمه تمام / مزایده,مزایده یک دانگ از ششدانگ ملک مسکونی نیمه تمام
 14. مزایده یکباب ملک مسکونی با پیشرفت فیزیکی / مزایده,مزایده یکباب ملک مسکونی با پیشرفت فیزیکی
 15. مزایده ششدانگ ملک توقیفی مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ ملک توقیفی مرحله اول
 16. مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 17. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14 / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدماتی و نظافتی- تامین پرسنل خدماتی 95.4.14
 18. مزایده پلاک ثبتی 5233/345 بخش یک نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5233/345 بخش یک نوبت اول
 19. مناقصه تامین نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیرو نوبت دوم
 20. مزایده 13.025 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 13.025 شعیر از 96 شعیر پلاک ثبتی نوبت اول
 21. مزایده فروش خمیرگیر 200 کیلویی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش خمیرگیر 200 کیلویی و ...
 22. مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 259/89متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب عمارت مساحت 259/89متر نوبت اول
 23. مزایده دستگاه میکروسکوپ ... / مزایده , مزایده دستگاه میکروسکوپ ...
 24. مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 330 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب قطعه پلاک 330 فرعی از 36 اصلی
 25. مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری -مرحله دوم / مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ، نگهداری و تعمیرات تجهیزات موتوری - مرحله دوم
 26. مناقصه حفرات خالی شهر ایلام / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفرات خالی شهر ایلام
 27. مناقصه اجرای شبکه روشنایی جهت بلوارهای سطح شهر تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه روشنایی جهت بلوارهای سطح شهر تجدید
 28. مناقصه خرید ماده تعلیق شکن - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید ماده تعلیق شکن - نوبت دوم
 29. مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین بخش یک ثبت گرگان نوبت دوم
 30. مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودروئی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس دهی و ارائه خدمات خودروئی نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه خرید لوازم شبکه اصلی اراضی آبیاری تحت فشار / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوازم شبکه اصلی اراضی آبیاری تحت فشار نوبت اول
 32. مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9300635 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به موجب پرونده اجرایی کلاسه 9300635
 33. مناقصه عمومی تامین خودروهای استیجاری - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی تامین خودرو های استیجاری - تجدید نوبت دوم
 34. مزایده یک دستگاه موتور برق فایرمن 6500 وات نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور برق فایرمن 6500 وات نوبت دوم
 35. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1715.50متر مرحله اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 1715.50متر مرحله اول
 36. مزایده بهره برداری از ایستگاه عرضه میوه و تره بار همشهری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از ایستگاه عرضه میوه و تره بار همشهری
 37. مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی بخش سیزده و دوازده گیلان / مزایده,مزایده 4 قطعه پلاک ثبتی بخش سیزده و دوازده گیلان
 38. مناقصه logging services, including و ... / آگهی مناقصه , مناقصه logging services, including و ...
 39. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 107.67متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 107.67متر
 40. تمدید مناقصه توسعه روشنایی معابر شهرستان - تمدید / تمدید مناقصه, مناقصه توسعه روشنایی معابر شهرستان - تمدید
 41. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار معمار / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی شهرداری بلوار معمار
 42. تجدید مناقصه کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی بلوار آزادی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی بلوار آزادی
 43. مزایده ملک در طبقه دو ساختمان هشت واحدی / مزایده,مزایده ملک در طبقه دو ساختمان هشت واحدی
 44. مزایده ششدانگ یکباب خانه مقدار 335 سهم از 550 سهم / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مقدار 335 سهم از 550 سهم
 45. مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات تجاری کوی امیرکبیر
 46. مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی / مزایده,مزایده فروش تعدادی از قطعات مسکونی
 47. مزایده ساختمان مسکونی با مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی با مساحت دویست متر نوبت اول
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان دارای بالکن مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان دارای بالکن مرحله دوم
 49. مزایده یک قواره زمین کلاسه بایگانی 940387 مرحله اول / مزایده,مزایده یک قواره زمین کلاسه بایگانی 940387 مرحله اول
 50. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 51. مزایده تعداد 447.196 سهم از 1000 سهم سهام یکباب خانه / مزایده,مزایده تعداد 447.196 سهم از 1000 سهم سهام یکباب خانه
 52. مزایده تعداد 4 عدد لایت باکس نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 4 عدد لایت باکس نوبت دوم
 53. مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام کلیه عملیات تعمیرات ترانسفورماتورهای توزیع
 54. مزایده فروش منازل سازمانی در شهرهای شیراز و جهرم / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی در شهرهای شیراز و جهرم
 55. مزایده یک واحد گاوداری و یک عدد منبع 6000لیتری / مزایده,مزایده یک واحد گاوداری و یک عدد منبع 6000لیتری
 56. مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین ملکی تک برگ
 57. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 111.64متر
 58. مناقصه تکمیل طبقه همکف بخش توسعه بیمارستان و ... / آگهی مناقصه,مناقصه تکمیل طبقه همکف بخش توسعه بیمارستان و ...
 59. مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری محل کمپ زیباشهر- تجدید
 60. مزایده نسبت به فروش محصولات میوه باغ پلاک 21 و 21/1 ... / مزایده نسبت به فروش محصولات میوه باغ پلاک 21 و 21/1 ...

فراخوان مناقصه و مزایده 95.4.15 (بخش هشتم)

 

 1. مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه خشت و گلی صداقت کجدر سرباز / مناقصه محدود , مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه خشت و گلی صداقت کجدر سرباز
 2. مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه خشت و گلی فاروق اعظم بگان قصر قند / مناقصه محدود , مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 6 کلاسه خشت و گلی فاروق اعظم بگان قصر قند
 3. مناقصه تخریب وبازسازی مدرسه6کلاسه خشت / مناقصه ,مناقصه تخریب وبازسازی مدرسه6کلاسه خشت
 4. مناقصه تخریب وبازسازی مدرسه4کلاسه خشت / مناقصه , مناقصه تخریب وبازسازی مدرسه4کلاسه خشت
 5. مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 4 کلاسه / مناقصه ,مناقصه تخریب و بازسازی مدرسه 4 کلاسه
 6. مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم پژو تیپ parstu5 مدل 94 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری سیستم پژو تیپ parstu5 مدل 94
 7. تجدید مناقصه خرید علوفه دام / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید علوفه دام
 8. مناقصه تهیه و تدارک غذا ی / مناقصه , مناقصه تهیه و تدارک غذا ی
 9. مناقصه تامین 400 تن اسید استیک 15? / مناقصه , مناقصه تامین 400 تن اسید استیک 15?
 10. مناقصه ساخت ،نصب و اجرای 450 انشعاب سری / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت ،نصب و اجرای 450 انشعاب سری
 11. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولو وان 10 مدل 56 / مزایده, مزایده یک دستگاه کامیون کشنده ولو وان 10 مدل 56
 12. مزایده یک دستگاه ماشین پافندگی پارچه پرده و کتان سوپر / مزایده , مزایده یک دستگاه ماشین پافندگی پارچه پرده و کتان سوپر نوبت اول
 13. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 3 باب کانکس و 4 باب کیوسک مطبوعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 3 باب کانکس و 4 باب کیوسک مطبوعاتی
 14. مزایده 2 دانگ مشاع از ششدانگ زمین / مزایده,مزایده 2 دانگ مشاع از ششدانگ زمین
 15. فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره- نوبت دوم / فراخوان , فراخوان مناقصه پروژه بهسازی و بهینه سازی پنجره های موجود با پنجره های دو جداره- نوبت دوم
 16. مزایده ششدانگ دامداری و ششدانگ دو قطعه ملک نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ دامداری و ششدانگ دو قطعه ملک نوبت دوم
 17. مزایده مقدار نه شعیر و 97 صدم شعیر از ششدانگ ساختمان / مزایده,مزایده مقدار نه شعیر و 97 صدم شعیر از ششدانگ ساختمان
 18. فراخوان اجاره غرفه فروشگاهی و قایق های پدالی واقع در پارک آفرینش / آگهی فراخوان , فراخوان اجاره غرفه فروشگاهی و قایق های پدالی واقع در پارک آفرینش
 19. فراخوان واگذاری مجتمع فرهنگی هنری گلشن / فراخوان عمومی , فراخوان واگذاری مجتمع فرهنگی هنری گلشن
 20. اصلاحیه مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل-اصلاحیه / اصلاحیه مزایده,مزایده تمامیت ششدانگ یکباب منزل-اصلاحیه
 21. تجدید مناقصه عملیات اجرایی انتقال پساب فاضلاب - مرحله دوم نوبت اول / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه عملیات اجرایی انتقال پساب فاضلاب - مرحله دوم نوبت اول
 22. مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول / مزایده,مزایده یک واحد امتیاز مسکن مهر نوبت اول
 23. مزایده یک دستگاه سوله صنعتی نوبت اول / مزایده,مزایده یک دستگاه سوله صنعتی نوبت اول
 24. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.2متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 80.2متر نوبت اول
 25. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه سوم
 26. مزایده ششدانگ اپارتمان با مقدار 4.30متر بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان با مقدار 4.30متر بالکن
 27. مزایده فروش خودرو پژو 206 / مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پژو 206
 28. مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های ثبتی نوبت اول
 29. مزایده زمین بخش هفت تهران به کلاسه 3.8865.86 / مزایده,مزایده زمین بخش هفت تهران به کلاسه 3.8865.86
 30. مزایده ملک با عرصه 193متر اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 193متر اموال غیرمنقول نوبت اول
 31. فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده بخشی از سازه های تبلیغاتی محیطی نوبت دوم
 32. مزایده سواری پژو 206 مدل 1384 / مزایده,مزایده سواری پژو 206 مدل 1384
 33. مزایده اپارتمان مساحت مفید 64.65متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت مفید 64.65متر
 34. مزایده ملک با عرصه 50متر و اعیان 90متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک با عرصه 50متر و اعیان 90متر نوبت اول
 35. مزایده ملک با اعیان 148.66متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک با اعیان 148.66متر نوبت دوم
 36. مزایده یکباب خانه بخش هفت تبریز نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش هفت تبریز نوبت اول
 37. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4048/3 بخش 20 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4048/3 بخش 20
 38. مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ اپارتمان
 39. مزایده 19 باب دکه و مغازه / آگهی مزایده , مزایده 19 باب دکه و مغازه
 40. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی شبکه دوربین مدار بسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی شبکه دوربین مدار بسته
 41. مزایده فروش خودروی سواری سمند سفید ال ایکس / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودروی سواری سمند سفید ال ایکس
 42. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 101.9متر نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ مساحت 101.9متر نوبت دوم
 43. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس
 44. مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مورد وثیقه / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه پلاک ثبتی مورد وثیقه
 45. مزایده یکدستگاه اکسترودر ... / مزایده یکدستگاه اکسترودر ...
 46. مزایده فروش قطعات مساحت 275متر / مزایده,مزایده فروش قطعات مساحت 275متر
 47. مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی مرحله دوم / مناقصه , مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی مرحله دوم
 48. مزایده مقداری کلاف و چوب پایه ... / مزایده, مزایده مقداری کلاف و چوب پایه ...
 49. مزایده ششدانگ اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در ساختمان 4 طبقه نوبت اول
 50. مزایده ساختمان دارای طبقه زیرزمین 40متر / مزایده,مزایده ساختمان دارای طبقه زیرزمین 40متر
 51. مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 به کلاسه 9203483 / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان بخش 7 به کلاسه 9203483
 52. مزایده ششدانگ اپارتمان در زیرزمین دوم 203متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان در زیرزمین دوم 203متر
 53. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی جنوبی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی جنوبی
 54. مزایده دو دستگاه کله بر / آگهی مزایده , مزایده دو دستگاه کله بر
 55. مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز سال ساخت 1997 آلمان / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون بنز سال ساخت 1997 آلمان
 56. استعلام انجام عملیات نقشه برداری عمرانی و ترافیکی سطح شهر / استعلام بها , استعلام انجام عملیات نقشه برداری عمرانی و ترافیکی سطح شهر
 57. مزایده املاک مازاد تجاری / مزایده,مزایده املاک مازاد تجاری
 58. اصلاحیه مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابان -اصلاحیه / اصلاحیه مناقصه , مناقصه زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت خیابان- اصلاحیه
 59. مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش 4 خوی / مزایده,مزایده ششدانگ واحد مسکونی بخش 4 خوی
 60. مزایده ششدانگ ملک بخش 12 تهران در پرونده کلاسه 940155/1 / مزایده,مزایده ششدانگ ملک بخش 12 تهران در پرونده کلاسه 940155/1

آگهی مناقصه و مزایده 95.4.10 (قسمت سوم)

 

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 120.69 متر نوبت اول
 2. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان 231متر
 3. مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش یازده تهران
 4. فراخوان تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین نیرو جهت ارائه خدمات فنی ، مهندسی
 5. تجدید مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید 120 تن هگزان -تجدید نوبت دوم
 6. مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی
 7. مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره - 95.04.10 / آگهی مناقصه, مناقصه بازسازی مقاطع جمع آوری آبهای سطحی محدوده صابر و نه دره 95.04.10
 8. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT / آگهی مناقصه, مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات مخابراتی و شبکه های ICT
 9. پروژه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه,،فراخوان خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی 211 دستگاه مجموعه کامل سطح سنج الکترونیکی درون چاهی- نوبت دوم
 10. فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، فراخوان مزایده گسکت و بولت - نوبت دوم
 11. تجدیدمناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید 55555 متر مکعب تن ماسه شسته با دانه بندی
 12. مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان - نوبت دوم
 13. مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان / مزایده,مزایده 1.87664 دانگ از ششدانگ اپارتمان
 14. مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی) / مناقصه عمومی ,مناقصه احداث آلاچیق (آرامگاه خانوادگی)
 15. مزایده یکدستگاه تانکر / مزایده,مزایده یکدستگاه تانکر
 16. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری سمند ال ایکس مدل 89
 17. مزایده یک دستگاه خودرو سمند / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سمند مرحله دوم
 18. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین به کلاسه 9200037 مال غیرمنقول
 19. مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کامیون کشنده هوو
 20. لغو مناقصه طراحی - خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه / لغو مناقصه , مناقصه خرید و نصب و راه اندازی سامانه کش سرور - لغو مناقصه
 21. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا مساحت دویست متر نوبت اول
 22. مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ یکباب خانه
 23. مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی شرکت در مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه سوخت CNG تجدید نوبت دوم
 24. مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور / آگهی مزایده ,مزایده قهوه خانه پارک راهیان نور
 25. مناقصه عمومی تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه تامین رانندگان صحرایی ، ملوان و موتوریست
 26. مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی بخش 14 مراغه نوبت اول
 27. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه مسکونی نوبت اول
 28. مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه وانت پیکان
 29. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک لیفان X66
 30. مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت / مزایده,مزایده ششدانگ اعیان اپارتمان مسکونی واحد هفت
 31. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک شامل زمین
 32. مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول / مزایده,مزایده اتومبیل سواری پراید نوبت اول
 33. آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع) / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای سه باب مغازه کلینیک امام رضا (ع)
 34. فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان / فراخوان استعلام ،فراخوان استعلام واگذاری مکان چاپ و تکثیر ساختمان
 35. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه / اصلاحیه , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی افضلی پور-اصلاحیه
 36. مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی / مناقصه لوازم مصرفی آزمایشگاهی
 37. مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای خط انتقال مجتمع گزستان و شیطور شهرستان بافق
 38. مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای خط تغذیه فولادی و شبکه توزیع پلی اتیلن
 39. استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز / آگهی استعلام قیمت, استعلام قیمت کالیبراسیون و تعمیرات ابزار دقیق تصفیه خانه های فاضلاب سنندج و سقز
 40. استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها / آگهی استعلام قیمت, استعلام کالیبراسیون و تعمیرات و نگهداری فلومترها
 41. مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ... / مناقصه , مناقصه انجام عملیات مربوط به تهیه و چاپ صورت حساب برق ...
 42. مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش ساختمان مسکونی مازاد بر نیاز نوبت دوم
 43. مزایده موتورسیکلت کویر / مزایده موتورسیکلت کویر
 44. استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی / استعلام, استعلام کامپیوتر- چاپگر، اسکنر، مونیتور و دستگاه کپی
 45. استعلام جدول بتنی / استعلام , استعلام جدول بتنی
 46. استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ... / استعلام, استعلام میلگرد ساده فولادی گرم نورد ...
 47. استعلام دستگاه کیوسک بانکی / استعلام , استعلام دستگاه کیوسک بانکی
 48. استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار / استعلام , استعلام موتور ویلمو ابیاری تحت فشار
 49. مناقصه الکتروموتور / مناقصه , مناقصه الکتروموتور
 50. استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ کف کش سه فاز
 51. استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری / استعلام, استعلام پمپ 2 اینچ سه فاز موتوژن جهت آبیاری
 52. استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 18 وات با لامپ LED با قاب تمام فلزی
 53. مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین / مزایده,مزایده هفده سهم مشاع از دویست و ده سهم عرصه و اعیان زمین
 54. مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر عملکرد کنتور نویسان ... نوبت دوم
 55. استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی / استعلام, استعلام پروژکتور 400 وات با لامپ مهتابی با قاب تمام فلزی
 56. استعلام یخچال 10 فوت پارس / استعلام, استعلام یخچال 10 فوت پارس
 57. استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس / استعلام, استعلام یخچال فریزی کمبی آب ریزدار پارس
 58. استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188 / استعلام , استعلام یخچال فریزر 18 فوت پارس مدل ddrnf188
 59. استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف / استعلام , استعلام کولر آبی آبسال 8000 کم مصرف
 60. استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد / استعلام , استعلام خودکار ICANCO آبی 4000 و قرمز 1000- سوراخ کن CARL100 به تعداد 100 عدد

بخش هشتم اخبار مناقصه و مزایده های 95.4.7

 

 1. مزایده اجاره سه کلاس از فضای آموزشی هنرستان / مزایده , مزایده اجاره سه کلاس از فضای آموزشی هنرستان
 2. استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان / آگهی مناقصه , استعلام بها واگذاری مدیریت و نگهداری تاسیسات ساختمانی بیمارستان
 3. مزایده یک قطعه زمین آبی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین آبی
 4. مزایده منزل مسکونی دو طبقه بخش یک / مزایده,مزایده منزل مسکونی دو طبقه بخش یک
 5. مزایده یک قطعه باغ پانصد متری / مزایده,مزایده یک قطعه باغ پانصد متری
 6. مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره سالن باشگاه ورزشی شهید بشی پور نوبت دوم
 7. مزایده تعداد دو راس اسب شامل یک مادیان و یک کره اسب / مزایده , مزایده تعداد دو راس اسب شامل یک مادیان و یک کره اسب
 8. فراخوان واگذاری حفاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق / فراخوان ارزیابی,فراخوان واگذاری حفاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه عمیق
 9. مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه فاضلاب نوبت دوم
 10. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و مغازه های احداثی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و مغازه های احداثی
 11. مزایده تعداد 14 واحد تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 14 واحد تجاری نوبت دوم
 12. مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد و هشتاد متر اعیان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با صد و هشتاد متر اعیان
 13. مزایده خاکریز یک باب آب انبار معروف به سید جعفری / مزایده , خاکریز یک باب آب انبار معروف به سید جعفری
 14. مزایده اپارتمان دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان دو خوابه نوبت اول
 15. مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب ... / مناقصات, مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط فرعی انتقال آب ...
 16. مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم / مزایده,مزایده تعداد 15 پلاک زمین با کاربری تجاری نوبت دوم
 17. مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد اتصالات چدنی
 18. مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز) چاپ دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل بلوار شهداء ( زیرسازی ، آسفالت ، احداث پل ، روشنایی و تاسیسات مکانیکی مورد نیاز) چاپ دوم
 19. آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2 / آگهی مزایده ،آگهی مزایده فروش یک دستگاه لودر HWL-110-2
 20. آگهی مزایده واگذاری 2 واحد زمین مسکونی / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری 2 واحد زمین مسکونی
 21. مناقصه احداث خط 400 کیلوولت تک مداره باندل دوتایی بجنورد - اسفراین / مناقصه, مناقصه احداث خط 400 کیلوولت تک مداره باندل دوتایی بجنورد - اسفراین
 22. مناقصه خرید و اجرای آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و اجرای آسفالت
 23. مناقصه ادامه سقف بازار روز / آگهی مناقصه,مناقصه ادامه سقف بازار روز
 24. مناقصه خرید بلوک فرش / آگهی مناقصه,مناقصه خرید بلوک فرش
 25. مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز) / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی و آسفالت خیابان شهروند (بازار روز)
 26. مزایده اپارتمان در یک مجموعه مسکونی دو طبقه / مزایده,مزایده اپارتمان در یک مجموعه مسکونی دو طبقه
 27. مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید
 28. مزایده یک قطعه باغ در پرونده کلاسه 940421 / مزایده,مزایده یک قطعه باغ در پرونده کلاسه 940421
 29. مزایده فروش دریل پیچ گوشتی و ... / مزایده,مزایده فروش دریل پیچ گوشتی و ...
 30. مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان 5 طبقه / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ ساختمان 5 طبقه
 31. مزایده یک دستگاه وانت سرمه ای روغنی تیپ مدل 93 / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت سرمه ای روغنی تیپ مدل 93
 32. مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی
 33. مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - 95.4.8 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی اتصال بلوار شهید چمران به شهید فهمیده - نوبت اول - چاپ اول- 95.4.8
 34. مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری نوبت دوم / مناقصه , مناقصه پروژه پیاده روسازی و جدولگذاری نوبت دوم
 35. تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه عملیات مستمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و ... نوبت دوم
 36. مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت و اجرای سوله و سقف تعمیرگاه سازمان خدمات موتوری
 37. مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی,مناقصه تامین خودروهای استیجاری نوبت دوم
 38. فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان / فراخوان دعوت ،فراخوان دعوت واگذاری قطعی بازار های عرضه آبزیان
 39. مزایده مال مشاع پلاک ثبتی 158 فرعی از هفتاد و چهار اصلی / مزایده,مزایده مال مشاع پلاک ثبتی 158 فرعی از هفتاد و چهار اصلی
 40. مزایده چهار قطعه زمین هر یک دویست متر / مزایده,مزایده چهار قطعه زمین هر یک دویست متر
 41. مزایده ملک دارای موقعیت شمالی / مزایده,مزایده ملک دارای موقعیت شمالی
 42. مزایده ساختمان جنوبی دارای 5 طبقه / مزایده,مزایده ساختمان جنوبی دارای 5 طبقه
 43. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1391 - تجدید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1391 - تجدید
 44. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه سوم / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم قطعه سوم
 45. مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعات اول و دوم و سوم پلاک ثبتی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ قطعات اول و دوم و سوم پلاک ثبتی
 46. مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 150متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه ساخته شده در زمین 150متر
 47. مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا / مزایده,مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت هوندا
 48. مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 4476/4859 بخش هفت / مزایده,مزایده ملک مشاعی به پلاک ثبتی 4476/4859 بخش هفت
 49. مزایده یک دستگاه سواری خودرو پراید جی تی ایکس سفید رنگ مدل 88 / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری خودرو پراید جی تی ایکس سفید رنگ مدل 88 نوبت اول
 50. مزایده پلاک ثبتی 157.4 بخش ده / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 157.4 بخش ده
 51. مزایده واحد مذکور در ساختمان 5 طبقه با نمای سنگی نوبت اول / مزایده,مزایده واحد مذکور در ساختمان 5 طبقه با نمای سنگی نوبت اول
 52. مزایده یک باب واحد مسکونی عمارت / مزایده,مزایده یک باب واحد مسکونی عمارت
 53. مزایده منزل مسکونی دارای سند ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی دارای سند ثبتی مرحله اول
 54. مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه مسیل زیتون / مناقصه , مناقصه احداث و توسعه پارک خطی حاشیه مسیل زیتون
 55. مزایده ساختمان نیمه کاره با کاربری مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان نیمه کاره با کاربری مسکونی نوبت اول
 56. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید و تلفن / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پراید و تلفن
 57. مزایده فروش خودرو پراید مدل 1392 / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو پراید مدل 1392
 58. مزایده ملک شامل مغازه مساحت 44/40متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک شامل مغازه مساحت 44/40متر نوبت اول
 59. مزایده ششدانگ زمین 119.5متر قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ششدانگ زمین 119.5متر قدمت بیست سال
 60. مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد / آگهی مناقصه,،مناقصه خرید ، بیمه ، حمل ، کالیبراسیون ، نصب و راه اندازی انواع ادوات و تجهیزات پایش کیفی منابع آب سد مهاباد