سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بخش پنجم آگهی های مناقصه و مزایده عمومی 95.4.5

 

 1. مزایده شمش قلع مارک ALPHA / آگهی مزایده,مزایده شمش قلع مارک ALPHA
 2. مزایده همگی تمامت ششدانگ خانه بخش دو اراک / مزایده,مزایده همگی تمامت ششدانگ خانه بخش دو اراک
 3. مزایده ششدانگ دو باب ساختمان متصل به هم تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب ساختمان متصل به هم تجدید
 4. مزایده منزل مسکونی بخش 5 یزد / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش 5 یزد
 5. مزایده ششدانگ پلاک های یک فرعی از 170 اصلی و 1701.1اصلی بخش 16 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک های یک فرعی از 170 اصلی و 1701.1اصلی بخش 16 نوبت اول
 6. مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 731 فرعی از 176 اصلی بخش چهارده نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ پلاک ثبتی 731 فرعی از 176 اصلی بخش چهارده نوبت اول
 7. مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک به صورت ملک مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ از ششدانگ پلاک به صورت ملک مسکونی نوبت دوم
 8. مزایده پلاک ثبتی شماره 164 فرعی از 3606 اصلی اسناد ذمه / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 164 فرعی از 3606 اصلی اسناد ذمه
 9. فراخوان ارزیابی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید 3 دستگاه تجهیزات چاه پیمایی
 10. همایش بزرگ مالیاتی / همایش بزرگ مالیاتی
 11. مزایده فروش دو عدد ملک و 20 قطعه از اراضی تجدید / مزایده,مزایده فروش دو عدد ملک و 20 قطعه از اراضی تجدید
 12. مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب شرقی بلوک چهار / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان سمت جنوب شرقی بلوک چهار
 13. مناقصه خرید روغن 30 و 40 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید روغن 30 و 40 نوبت دوم
 14. مزایده دستگاه نجاری و برش upvc و تجهیزات کارگاه نجاری و تعدادی الوار و چوب / مزایده, مزایده دستگاه نجاری و برش upvc و تجهیزات کارگاه نجاری و تعدادی الوار و چوب
 15. مناقصه HEECO" THERMOCOUPLE نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه HEECO" THERMOCOUPLE نوبت دوم
 16. مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و تعویض قطعات و تجهیزات رایانه ای و چاپگر - نوبت دوم
 17. مزایده تعداد شش دستگاه کمپ و ... / مزایده, مزایده تعداد شش دستگاه کمپ و ...
 18. مناقصه لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله پلی اتیلن
 19. مناقصه بین المللی خرید 480 تن پودر قالب ریخته گری .... / فراخوان, مناقصه بین المللی خرید 480 تن پودر قالب ریخته گری ....
 20. ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب..... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای, ارزیابی کیفی عملیات بهره برداری ، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب.....
 21. مناقصه تهیه و تامین خودروهای نقلیه سبک مورد نیاز با راننده - نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه تهیه و تامین خودروهای نقلیه سبک مورد نیاز با راننده - نوبت دوم
 22. مناقصه اجرای عملیات جداسازی پهنه C,B آب شهر مشهد در خیابان راهنمایی ... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه اجرای عملیات جداسازی پهنه C,B آب شهر مشهد در خیابان راهنمایی ...